Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 17
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/2019GREP Slovakia, spol. s r. o., Komenského 22, 945 01 KomárnoZmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Bohunice uzatvrená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisovúprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri rekonštrukcii a modernizácii, prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Bohunice11 472,00 €20.8.2019nestanovený
16/2019Annamária Ďureková, Záhradná 1126/34, 935 05 PukanecZmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebytových priestorov - predajňa potravín a pohostinstva50,00 €20.8.2019nestanovený
15/2019Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 LeviceZMLUVA č.: 5/1000130610 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácioudodávka vody z verejného vodovodu - dom smútku0,00 €8.8.2019nestanovený
14/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201908336dôveryhodná služba vydávania certifikátov požadovaných zákazníkom0,00 €27.7.2019nestanovený
13/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 BratislavaHromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu - licencie Používateľovi0,00 €25.7.2019nestanovený
12/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry uzatvorená v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmiendotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry - Osievame múčku... 500,00 €16.7.2019nestanovený
11/2019Zdenka Mázorová, P. O. Hviezdoslava 613/7, 934 01 LeviceKúpna zmluvapozemok - parcela C KN č. 2071/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 odčlenená z pozemku parc. C KN č. 2071/3 - zastavané plochy a nádvoria 228,00 €13.7.2019nestanovený
10/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 111/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu uzatvorená v zmysle VZN NSK 2/2014 v znení neskorších zmien dotácia na úhradu nákladov na podporu športu - Medzigeneračný futbalový turnaj VI. ročník 500,00 €4.7.2019nestanovený
9/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 44/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších zmien dotácia na úhradu nákladov na podporu cestovného ruchu - Farmárska nedeľa1 800,00 €29.6.2019nestanovený
8/2019iToilets, s.r.o., Dvorčianska 54, 949 05 NitraPrenájom kabín iToilets klasik a umývadla dvojsetPrenájom kabín iToilets klasik a umývadla dvojset 246,00 €18.6.2019nestanovený
7/2019Helena Meňhartová, Pri Podlužianke 5, 934 01 LeviceNájomná zmluva o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka § 663 až 684 č. 2019001prenájom hrobového miesta č. 10820,00 €6.6.2019nestanovený
6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyZmluva č. 149377 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR1 400,00 €7.5.2019nestanovený
5/2019Tomáš Fabor, Lachova 30, 851 03 BratislavaZmluva o umeleckom výkonevymedzenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s vystúpením skupiny LOJZO na akcii Osievame múčku...0,00 €19.2.2019nestanovený
4/2019Zlatner, spol. s r. o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dielo Rekonštrukcia obecného mosta 6 002,95 €15.2.2019nestanovený
3/2019Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 450,00 €12.2.2019nestanovený
Položky 1-15 z 17
Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 38
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
23/2018Pavel Dvořák, Bohunice 41, 935 05 BohuniceDarovacia zmluvadar 650,00 €25.9.2018nestanovený
22/2018PhDr. Hana SlobodováDarovacia zmluvadar 850,00 €18.9.2018nestanovený
21/2018Obec BohuniceZmluva o spracúvaní osobných údajovdoba spracúvania osobných údajov0,00 €14.9.2018nestanovený
20/2018Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľoviPoistenie15,00 €31.8.2018nestanovený
19/2018SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Zmluva o zriadení a používaní Klientského kontabezodplatné vytvorenie a vedenie Klientského konta0,00 €11.8.2018nestanovený
18/2018Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18160022 poskytnutie finančného príspevku na projekt: U gazdinej v komore 650,00 €24.7.2018nestanovený
17/2018SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu - licencie - na podujatie U gazdinej v komore0,00 €19.7.201829.7.2018
16/2018Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská 3/A, 841 04 BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škoduPoistenie stavieb, hnuteľných vecí, elektronických zariadení, strojov a strojných zariadení, všeobecnej zodpovednosti za škodu  634,48 €29.6.2018nestanovený
15/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 5/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyMedzigeneračný futbalový turnaj - V. ročník1 500,00 €23.6.2018nestanovený
14/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 164/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyU gazdinej v komore  500,00 €23.6.2018nestanovený
13/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda č. 18/15/50j/47 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti4 663,80 €23.6.2018nestanovený
12/2018Adam Tisovský, Tupolevova 4, 851 01 BratislavaKúpna zmluvabudova vo výlučnom vlastníctve Obce Bohunice nachádzajúca sa v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, vedená Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom na LV č. 1: - „na dom smútku“ súpisné číslo 144, p. č. 1168/31 100,00 €12.6.2018nestanovený
11/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, so sídlom Nám. hrdinov č. 1, 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov0,00 €31.5.2018nestanovený
10/2018Ing. Žaneta Vargová, Sv. Michala 4, 934 01 LeviceZmluva o určení zodpovednej osobyVymedzenie úloh zodpovednej osoby0,00 €25.5.2018nestanovený
9/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovspracovanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov v IS0,00 €19.5.2018nestanovený
Položky 16-30 z 38
Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:27/2017
Zmluvná strana 1:Obec Bohunice
Zmluvná strana 1 IČO:34009035
Zmluvná strana 2:Ján Boldiš, Prenčov 143, 969 73 Prenčov
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet:prenájom hrobového miesta č. 83
Cena *:15,93 €
Dátum uzavretia zmluvy:19.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy:19.12.2017
Dátum účinnosti zmluvy:20.12.2017
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Mgr. Vladimíra Rišková
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starostka obce
Poznámka:na obdobie 10 rokov
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

 • Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

       V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa   23. augusta 2019 (piatok) o 18:00 hod.   v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:   Otvorenie zasadnutia Voľba návrh

  16.8.2019 viac
 • Oznámenie o začatí správneho konania č. 361/2019

  Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a kr

  16.8.2019 viac
 • Návrh na úpravu rozpočtu Obce Bohunice č. 1 na rok 2019

  8.8.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka