Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 Vytlačiť
 

 O b e c   B o h u n i c e

Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019

o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti

v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

- obchodná budova vo výlučnom vlastníctve Obce Bohunice nachádzajúca sa v obci Bohunice, k. ú. Bohunice, vedená Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom:

 • parcela „C“ KN č. 274/4 – zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 48, zapísaná na LV č. 1 – predajňa potravín a pohostinstva

 

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:

1. Minimálna cena, ktorú Obec Bohunice akceptuje za prenájom nebytového priestoru je 50,- €/mesiac, plus náklady za vodu, elektrickú energiu, ktoré fakturuje Obec Bohunice podľa spotreby a palivové drevo.

2.  Využitie predmetnej nehnuteľnosti.

 

3. Návrh nájomnej zmluvy a to v písomnej forme, podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom, je možné zasielať na adresu vyhlasovateľa súťaže:

 

Obec Bohunice

Bohunice č. 48

935 05  Bohunice

 

doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne, v zalepenej obálke s označením „Súťaž – prenájom nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 28.6.2019 o 12.00 hod.

 

Návrh nájomnej zmluvy musí obsahovať:

 • potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, u právnických osôb názov, právnu formu, sídlo, adresu, meno osoby oprávnenej vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie,
 • právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, k návrhu zmluvy doložia overenú plnú moc na zastupovanie právnickej osoby, fotokópiu živnostenského oprávnenia, právnické osoby Výpis z OR nie starší ako 3 mesiace,
 • účel využitia predmetnej nehnuteľnosti, výšku ponúkanej ceny za prenájom.

 

4. Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom možno odvolať, doplniť alebo meniť len v termíne určenom na predkladanie návrhov.

 

5. Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené po termíne uvedenom v bode 3.

 

6. Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený komisiou. Výsledok výberu je záväzný.

 

7. Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi písomne všetkým navrhovateľom, a to v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov.

 

8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

 

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy v prípade, ak to uzná za vhodné.

 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

 

Mgr. Vladimíra Rišková

starostka obce

 


 
 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019Vytlačiť
 

Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometrickým plánom č. 28/2019 vyhotoveným Ing. Petrom Havlíkom dňa 27.3.2019, úradne overeného Správou katastra Levice dňa 28.3.2019 pod č. 257/2019 z parcely C – KN č. 2071/3 – zastavaná plocha a nádvorie.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúcej, na ktorom kupujúca plánuje umiestniť vodomernú šachtu, elektrickú prípojku a čističku, nakoľko pre úzky dvor pri jej dome to nie je možné. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Kupujúca bude: Zdenka Mázorová, bytom P. O. Hviezdoslava 613/7, 934 01  Levice.

Kúpna cena je stanovená na cenu 4,00 €/m2, celkom 228,00 €.

Zámer predaja pozemku bol schválený na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach dňa 12.6.2019 uznesením č. 7. Náklady na vytýčenie hranice pozemku a vklad do katastra hradí kupujúca.

Lehoty zverejnenia zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 • úradná tabuľa obce: od 13.6.2019 do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • webové sídlo obce www.bohunice-lv.sk: od 13.6.2019 do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

V Bohuniciach, 12.6.2019

 

Mgr. Vladimíra Rišková

        starostka obce

 


 
 

Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - upovedomenie o pokračovaní v konaníVytlačiť
 


 
 

Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018Vytlačiť
 

Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.


 
 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka