Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bohunice okr. Levice

Upútavky na oznamy

Slovenská pošta, pobočka Pukanec - oznam

Vedúca pobočky Slovenskej pošty v Pukanci oznamuje, že 25. apríla 2019 (štvrtok) bude pošta otvorená len do 11.30 hod.
viac...

Zverejnené 24.4.2019 -VR-


 

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. písm. 1 b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa: Obec Bohunice
Sídlo: Bohunice 48, 935 05  Bohunice
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimíra Rišková
IČO: 34009035
DIČ: 2021030649
Webové sídlo: www.bohunice-lv.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK83 5600 0000 0071 6696 3001
Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Bohunice, Bohunice 48, 935 05  Bohunice
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: podateľňa Obecného úradu Bohunice
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -VR-


 

Príhovor riaditeľa Združenia obcí pre separovný zber Tatiar

Vážení občania, priatelia krajšieho a čistejšieho životného prostredia!
Viete čo je Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR? Už z názvu vyplýva, čím sa zaoberáme, čo robíme. Pravdepodobne aj vo Vašej obci odvážame tuhý komunálny odpad (TKO) a zbierame separované zložky odpadu. Teraz máme na starosti odvoz TKO z 13 obcí a separujeme odpady z 18 obcí.
Som novovymenovaný riaditeľ tejto spoločnosti a volám sa Rastislav Hajko.
Prečo sa Vám prihováram?
Vo funkcii som od 9.1.2019 a Vy ste zmenu zrejme nepostrehli. Úplne chápem. Máme každý dosť svojich starostí. Ale niektorí ste problémy tušili, niekedy neboli odvezené smeti, inokedy separované zložky, alebo bol pričasto menený termín zvozu. To, čo sme mali odvážať, tak sme neodviezli načas, alebo vôbec. To, čo ste Vy ...viac...

Zverejnené 12.4.2019 -VR-


 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,00 EUR
za obdobie od 01.01.2019 – 31.03.2019

v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Bohunice, Bohunice 48, 935 05  Bohunice, podľa § 7 ods. 1, písm. b) zákona
P. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača     bez DPH s DPH   1. Rekonštrukcia obecného mosta 5 002,46 6 002,95 Zlatner, spol. s r. o., Hronská 5985/6A, 934 01 Levice  
viac...

Zverejnené 29.3.2019 -VR-


 

Zápis detí do MŠ Pukanec

Zápis detí do Materskej školy, Záhradná 2, Pukanec
(na predprimárne vzdelávanie)
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
9.5.2019  od 10,00 hod. do 15,30 hod.
v budove MŠ .
So sebou si prineste :
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  pre deti a dorast (nájdete ju na stránke obce, alebo si ju vyzdvihnite v MŠ) Občiansky preukaz Rodný list dieťaťa  
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 30 ...viac...

Zverejnené 28.3.2019 -VR-


 

Zápis detí do MŠ Bátovce

Riaditeľka Materskej školy Bátovce v zriaďovacej pôsobnosti Obce Bátovce v súlade so zákonom NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zápis do MŠ pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 2. 5. 2019 -  3. 5. 2019 a  6. 5. 2019 / štvrtok, piatok a pondelok /v čase od 10: 30 hod. do 11: 30 hod. v priestoroch budovy materskej školy.
Podmienky zápisu:
deti spravidla vo veku od 3 – 6 rokov /dieťa samostatne používa toaletu a má osvojené hygienické návyky, samostatne používa lyžicu a pohár/, deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou, mladšie deti ako tri roky s osvojenými hygienickými návykmi (bez plienok) len v prípade voľnýc ...viac...

Zverejnené 28.3.2019 -VR-


 

Daň z nehnuteľností, daň za psa, miestny poplatok za komunálne odpady

Obec Bohunice ako správca dane a poplatkov oznamuje, že od 1. marca 2019 vyberá daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Proti rozhodnutiu, ktoré Vám bude doručené je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Daň a poplatok sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
viac...

Zverejnené 27.2.2019 -VR-


 

Zvozový kalendár odpadu na Il. Q 2019

Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti nový zvozový kalendár na II. Q 2019. Upozorňujeme Vás, že zvoz komunálneho odpadu nebude bývať tak ako ste boli doteraz zvyknutí v ten istý deň, jedenkrát za dva týždne. K zmene došlo z dôvodu optimalizácie zvozu komunálneho a separovaného odpadu. Preto je potrebné odvoz jednotlivých druhov odpadov sledovať, prípadne si zvozy poznačiť do svojho kalendára. Za pochopenie ďakujeme.
 
viac...

Zverejnené 26.2.2019 -VR-


 

Byť vidiečanmi nás baví

Mesačník o živote v MAS Tekov - Hont...
viac...

Zverejnené 15.2.2019 -VR-


 

Zamyslenie sa...

Vážení občania a majitelia nehnuteľností v obci Bohunice,
ako každý rok tak i tento rok v tomto čase pracujeme na uzávierke roka predchádzajúceho. Robíme rôzne štatistické výkazy a nedá mi, aby som Vás neoboznámila s jednou zo štatistík. Týka sa zberu a vývozu odpadu – komunálneho i separovaného. Chceme Vám ukázať ako to v našej obci vyzerá v číslach za posledné 3 roky so separáciou odpadu, nárastom komunálneho odpadu a doplatku obce za komunálne odpady vyprodukované občanmi. Prosím Vás, pozrite si, priložené tabuľky a skúste sa zamyslieť, či je vo Vašich silách urobiť niečo, aby sme viac separovali, menej likvidovali odpad na skládke komunálneho odpadu a v žiadnom prípade, aby odpad nekončil na nejakej nelegálnej skládke. Poplatok za komunálne odpady sme navýšili, lebo ako sami vid ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -VR-


 

Kultúrne akcie

27.4.2019   17:00

ihrisko

Stavanie mája

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania stromov - májov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Novodobé stavanie májov je už bez tajností, je to tradícia, ktorú sa však oplatí zachovať a udržiavať. Stavanie mája v našej obci prebieha tradične pri ihrisku. Pripravený je kultúrny program a po postavení mája sú všetci prítomní pozvaní na chutný guláš.

Podujatie bude dokumentované pre spravodajské účely. Fotografie budú zverejnené na webovom sídle obce.


 

18.5.2019   10:00

Vodný mlyn Bohunice

Noc múzeí a galérií

Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva na podujatie plné hier, zábavy a poznávania "od svitu do mrku". Viac informácií v priloženom letáku.


 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka