Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 142/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry uzatvorená v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmiendotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry - Osievame múčku... 500,00 €16.7.2019nestanovený
11/2019Zdenka Mázorová, P. O. Hviezdoslava 613/7, 934 01 LeviceKúpna zmluvapozemok - parcela C KN č. 2071/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 odčlenená z pozemku parc. C KN č. 2071/3 - zastavané plochy a nádvoria 228,00 €13.7.2019nestanovený
10/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 111/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu uzatvorená v zmysle VZN NSK 2/2014 v znení neskorších zmien dotácia na úhradu nákladov na podporu športu - Medzigeneračný futbalový turnaj VI. ročník 500,00 €4.7.2019nestanovený
9/2019Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 44/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších zmien dotácia na úhradu nákladov na podporu cestovného ruchu - Farmárska nedeľa1 800,00 €29.6.2019nestanovený
8/2019iToilets, s.r.o., Dvorčianska 54, 949 05 NitraPrenájom kabín iToilets klasik a umývadla dvojsetPrenájom kabín iToilets klasik a umývadla dvojset 246,00 €18.6.2019nestanovený
7/2019Helena Meňhartová, Pri Podlužianke 5, 934 01 LeviceNájomná zmluva o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka § 663 až 684 č. 2019001prenájom hrobového miesta č. 10820,00 €6.6.2019nestanovený
6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyZmluva č. 149377 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR1 400,00 €7.5.2019nestanovený
5/2019Tomáš Fabor, Lachova 30, 851 03 BratislavaZmluva o umeleckom výkonevymedzenie práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s vystúpením skupiny LOJZO na akcii Osievame múčku...0,00 €19.2.2019nestanovený
4/2019Zlatner, spol. s r. o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dielo Rekonštrukcia obecného mosta 6 002,95 €15.2.2019nestanovený
3/2019Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisovaudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 450,00 €12.2.2019nestanovený
2/2019ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávanie elektriny do domu smútku0,00 €29.1.2019nestanovený
1/2019Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodupoistenie budovy vo výstavbe - novostavba Domu smútku v obci Bohunice95,57 €15.1.2019nestanovený
Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 38
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
23/2018Pavel Dvořák, Bohunice 41, 935 05 BohuniceDarovacia zmluvadar 650,00 €25.9.2018nestanovený
22/2018PhDr. Hana SlobodováDarovacia zmluvadar 850,00 €18.9.2018nestanovený
21/2018Obec BohuniceZmluva o spracúvaní osobných údajovdoba spracúvania osobných údajov0,00 €14.9.2018nestanovený
20/2018Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľoviPoistenie15,00 €31.8.2018nestanovený
19/2018SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Zmluva o zriadení a používaní Klientského kontabezodplatné vytvorenie a vedenie Klientského konta0,00 €11.8.2018nestanovený
18/2018Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18160022 poskytnutie finančného príspevku na projekt: U gazdinej v komore 650,00 €24.7.2018nestanovený
17/2018SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu - licencie - na podujatie U gazdinej v komore0,00 €19.7.201829.7.2018
16/2018Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská 3/A, 841 04 BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škoduPoistenie stavieb, hnuteľných vecí, elektronických zariadení, strojov a strojných zariadení, všeobecnej zodpovednosti za škodu  634,48 €29.6.2018nestanovený
15/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 5/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyMedzigeneračný futbalový turnaj - V. ročník1 500,00 €23.6.2018nestanovený
14/2018Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NitraZmluva č. 164/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmenyU gazdinej v komore  500,00 €23.6.2018nestanovený
13/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľudovíta Štúra 53, 934 03 LeviceDohoda č. 18/15/50j/47 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti4 663,80 €23.6.2018nestanovený
12/2018Adam Tisovský, Tupolevova 4, 851 01 BratislavaKúpna zmluvabudova vo výlučnom vlastníctve Obce Bohunice nachádzajúca sa v obci Bohunice, katastrálne územie Bohunice, vedená Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom na LV č. 1: - „na dom smútku“ súpisné číslo 144, p. č. 1168/31 100,00 €12.6.2018nestanovený
11/2018Mesto Levice, Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, so sídlom Nám. hrdinov č. 1, 934 01 LeviceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomPoverenie od prevádzkovateľa pre sprostredkovateľa na spracovanie osobných údajov0,00 €31.5.2018nestanovený
10/2018Ing. Žaneta Vargová, Sv. Michala 4, 934 01 LeviceZmluva o určení zodpovednej osobyVymedzenie úloh zodpovednej osoby0,00 €25.5.2018nestanovený
9/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovspracovanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov v IS0,00 €19.5.2018nestanovený
Položky 16-30 z 38
Zmluvy » subjekt: Obec Bohunice » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 30
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
30/2017Milan BukovenZmluva č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovnájom nebytového priestoru22,14 €29.12.2017nestanovený
29/2017Božena TarajčákováZmluva č. 2/2015 o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovnájom nebytového priestoru44,25 €28.12.2017nestanovený
28/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 LeviceDohoda číslo 17/15/051/106 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Absolventská prax štartuje zamestnaniezabezpečenie vykonávania absolventskej praxe, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR0,00 €21.12.201730.6.2018
27/2017Ján Boldiš, Prenčov 143, 969 73 PrenčovNájomná zmluva o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta č. 8315,93 €20.12.2017nestanovený
26/2017ELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZmluva o uzavretí budúcej zmluvyuzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov0,00 €15.12.2017nestanovený
25/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 LeviceDohoda č. 17/15/010/102 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaplikácia § 10 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 0,00 €13.12.2017nestanovený
24/2017Daniel Bakoš, Bohunice 33, 935 05 BohuniceZmluva č. 2/2015 o nájme pozemku uzatvorená v zmysle § 663 až § 684 Občianskeho zákonníkanájom pozemku15,00 €7.12.2017nestanovený
23/2017Božena Tarajčáková, Bohunice 33, 935 05 BohuniceZmluva o nájme pozemku č. 3/2015nájom pozemku16,29 €6.12.2017nestanovený
22/2017Ján Gábrš, Bohunice 8, 935 05 BohuniceNájomná zmluva o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta č. 21315,93 €5.12.2017nestanovený
21/2017WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o., Dunakské nábrežie 1159/5, 945 05 KomárnoZmluva o dieločinnosti súvisiace s implementáciou projektu "Novostavba domu smútku"0,00 €30.11.2017nestanovený
20/2017ZLATNER, spol. s r. o., Hronská 5985/6A, 934 01 LeviceZmluva o dieloNovostavba domu smútku Bohunice 99 591,49 €25.11.2017nestanovený
19/2017Združenie obcí pre separovaný zber Tatiar, Za múrom 37, 935 05 PukanecZmluva č. 13/2011 o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu zvoz - zber odpadu39,50 €11.11.2017nestanovený
18/2017Darina Drapčaťová, Vojenská ul. 852/125, 934 01 LeviceNájomná zmluva o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta č. 19,00 €8.11.2017nestanovený
17/2017Ivana Bajanová, Saratovská 13, 934 05 LeviceDarovacia zmluvadar 233,23 €28.10.2017nestanovený
16/2017Technik BOZP Bc. Roman Zomborský, Pradiarkska ul. 3048/7, 934 05 LeviceZmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Službyvykonávanie niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby 120,00 €29.9.2017nestanovený
Položky 1-15 z 30

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

  • Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - rozhodnutie o preruše

    11.7.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka