Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodná verejná súťaž č. 1/2018Vytlačiť
 

O b e c   B o h u n i c e

Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice
IČO: 34009035
DIČ: 2021030649

 

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018

na odkúpenie budovy s týmito podmienkami:

 

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:

1. Predmetom návrhu zmluvy bude:

- budova vo výlučnom vlastníctve Obce Bohunice nachádzajúca sa v obci Bohunice, k. ú. Bohunice, vedená Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom na LV č. 1:

- „na dom smútku“ súpisné číslo 144, p. č. 1168/3.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 144 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

2. Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať:

potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, u právnických osôb názov, právnu formu, sídlo, adresu, meno osoby oprávnenej vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie,

právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, k návrhu zmluvy doložia overenú plnú moc na zastupovanie právnickej osoby, overenú fotokópiu živnostenského oprávnenia, právnické osoby Výpis z OR nie starší ako 3 mesiace,

určenie spoluvlastníckych podielov žiadateľov v prípade podania jedného návrhu na prevod nehnuteľností do spoluvlastníctva,

kúpnu cenu.

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1. kúpna cena – minimálne vo výške 1 000,- EUR,

2. najvyššia ponuka kúpnej ceny,

3. využitie predmetnej nehnuteľnosti.

4. Súťažiaci znáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.

5. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pri podpise zmluvy, pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

6. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obch. zákonníka).

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

7. Technické informácie o nehnuteľnosti, prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné poskytnúť na obecnom úrade, prípadne u starostky obce tel. č. 036/6330830, 0905397655.

8. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu

Obec Bohunice

Bohunice č. 48

935 05  Bohunice

v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž – prevod nehnuteľností – NEOTVÁRAŤ“.

Na rovnakej adrese poskytneme záujemcom, na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.

9. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 31.5.2018 o 12.00 hod.

10. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov.

11. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

12. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

13. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len novým návrhom a len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

 

Mgr. Vladimíra Rišková

       starostka obce

 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2018 Obchodna_verejna_sutaz_12018.pdf Obchodna_verejna_sutaz_12018.pdf (371.9 kB)

 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

  • Oznámenie o začatí správneho konania č. 38/2019

    Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

    17.1.2019 viac
  • Rozhodnutie - verejná vyhláška Č. OU-LV-PLO-2019/002314-2

         Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva (ďalej len OU-LV-PLO) v zmysle § 3 odsek 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 74 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a dop

    16.1.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka