Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 Vytlačiť
 

 O b e c   B o h u n i c e

Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019

o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti

v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

- obchodná budova vo výlučnom vlastníctve Obce Bohunice nachádzajúca sa v obci Bohunice, k. ú. Bohunice, vedená Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom:

  • parcela „C“ KN č. 274/4 – zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 48, zapísaná na LV č. 1 – predajňa potravín a pohostinstva

 

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:

1. Minimálna cena, ktorú Obec Bohunice akceptuje za prenájom nebytového priestoru je 50,- €/mesiac, plus náklady za vodu, elektrickú energiu, ktoré fakturuje Obec Bohunice podľa spotreby a palivové drevo.

2.  Využitie predmetnej nehnuteľnosti.

 

3. Návrh nájomnej zmluvy a to v písomnej forme, podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom, je možné zasielať na adresu vyhlasovateľa súťaže:

 

Obec Bohunice

Bohunice č. 48

935 05  Bohunice

 

doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne, v zalepenej obálke s označením „Súťaž – prenájom nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 28.6.2019 o 12.00 hod.

 

Návrh nájomnej zmluvy musí obsahovať:

  • potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, u právnických osôb názov, právnu formu, sídlo, adresu, meno osoby oprávnenej vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie,
  • právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, k návrhu zmluvy doložia overenú plnú moc na zastupovanie právnickej osoby, fotokópiu živnostenského oprávnenia, právnické osoby Výpis z OR nie starší ako 3 mesiace,
  • účel využitia predmetnej nehnuteľnosti, výšku ponúkanej ceny za prenájom.

 

4. Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom možno odvolať, doplniť alebo meniť len v termíne určenom na predkladanie návrhov.

 

5. Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené po termíne uvedenom v bode 3.

 

6. Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený komisiou. Výsledok výberu je záväzný.

 

7. Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi písomne všetkým navrhovateľom, a to v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov.

 

8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

 

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy v prípade, ak to uzná za vhodné.

 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

 

Mgr. Vladimíra Rišková

starostka obce

 


 
 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka