Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodná verejná súťaž č. 2/2018Vytlačiť
 

O b e c   B o h u n i c e

Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice

IČO: 34009035

DIČ: 2021030649

 

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

 

obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018

 

na odkúpenie pozemkov s týmito podmienkami:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ:

1. Predmetom návrhu zmluvy sú:

- pozemky vo výlučnom vlastníctve Obce Bohunice nachádzajúce sa v obci Bohunice, k. ú. Bohunice, vedené Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom:

- parcela „C“ KN č. 84/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2 odčlenená Geometrickým plánom č.  14/2018 vyhotoveného Ing. Jánom Predajnianskym, úradne overeného OÚ Levice, katastrálnym odborom pod č. 270/2018 dňa 16.7.2018 z pozemku parc. „C“ KN č. 84 – zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 1,

- parcela „C“ KN č. 86/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 odčlenená Geometrickým plánom č.  14/2018 vyhotoveného Ing. Jánom Predajnianskym, úradne overeného OÚ Levice, katastrálnym odborom pod č. 270/2018 dňa 16.7.2018 z pozemku  parc. „C“ KN č. 86/1 – zastavané plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 1.

- parcela „C“ KN č. 259/5 – trvalé trávne porasty o výmere 136 m2 odčlenená Geometrickým plánom č.  14/2018 vyhotoveného Ing. Jánom Predajnianskym, úradne overeného OÚ Levice, katastrálnym odborom pod č. 270/2018 dňa 16.7.2018 z pozemku parc. „C“ KN č. 259/2 – trvalé trávne porasty zapísaná na LV č. 1.

2. Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať:

- potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, u právnických osôb názov, právnu formu, sídlo, adresu, meno osoby oprávnenej vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie,

- právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, k návrhu zmluvy doložia overenú plnú moc na zastupovanie právnickej osoby, overenú fotokópiu živnostenského oprávnenia, právnické osoby Výpis z OR nie starší ako 3 mesiace,

- určenie spoluvlastníckych podielov žiadateľov v prípade podania jedného návrhu na prevod nehnuteľností do spoluvlastníctva,

- kúpnu cenu.

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

     1.  kúpna cena – minimálne vo výške 1,20 €/m2, ktorá bude splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy,

     2. najvyššia ponuka kúpnej ceny,

     3. využitie predmetnej nehnuteľnosti.

4. Súťažiaci znáša náklady spojené s podaním zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.

5. Súťažiaci zaplatí kúpnu cenu pri podpise zmluvy, pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností, najneskôr do 1 mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

6. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4. vyššie nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obch. zákonníka).

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

7. Technické informácie o nehnuteľnostiach, prístup k nehnuteľnostiam za účelom obhliadky je možné poskytnúť na obecnom úrade, prípadne u starostky obce tel. č. 036/6330830, 0905397655.

8. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu

 

Obec Bohunice

Bohunice č. 48

935 05  Bohunice

 

v zalepenej obálke a s výrazným označením „Súťaž – prevod nehnuteľností – NEOTVÁRAŤ“.

Vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy je zverejnený na webovom sídle obce.

9. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 20.9.2018 o 12.00 hod.

10. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov.

11. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.

12. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.

13. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len novým návrhom a len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

14. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

Mgr. Vladimíra Rišková, starostka obce

 

 


 
 

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

  • Oznámenie o začatí správneho konania č. 151/2019

    Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

    14.3.2019 viac
  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka