Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v BohuniciachVytlačiť
 

V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

12. decembra 2018 (streda) o 17:00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Overenie zápisnice z ostatného zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2018
 7. Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021
 8. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 9. Návrh na schválenie dodatkov k nájomným zmluvám na r. 2019
 10. Návrh VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 11. Návrh VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohunice
 12. Návrh VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 13. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach
 14. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach
 15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach na rok 2019
 16. Návrh kultúrnych a športových podujatí na rok 2019
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver

 

V zmysle zákona je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.

 

                                                                                              Mgr. Vladimíra Rišková

                                                                                                       starostka obce


 
 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka