Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v BohuniciachVytlačiť
 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach

 

 

     V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach, ktoré sa uskutoční dňa

 

12. júna 2019 (streda) o 18:00 hod.

 

v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Overenie zápisnice z ostatného zasadnutia
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Plnenie rozpočtu k 31.3.2019
 7. Výročná správa
 8. Záverečný účet
 9. Zámer Obce Bohunice na predaj majetku – p. Mazúrová
 10. Žiadosť o vyjadrenie k osadeniu vodomernej šachty na pozemok vo vlastníctve Obce Bohunice
 11. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 12. Prevádzkový poriadok domu smútku
 13. Harmonogram prípravných prác na letné podujatia
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Vladimíra Rišková

                                                                                                       starostka obce


 
 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka