Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamyslenie sa...Vytlačiť
 

Vážení občania a majitelia nehnuteľností v obci Bohunice,

ako každý rok tak i tento rok v tomto čase pracujeme na uzávierke roka predchádzajúceho. Robíme rôzne štatistické výkazy a nedá mi, aby som Vás neoboznámila s jednou zo štatistík. Týka sa zberu a vývozu odpadu – komunálneho i separovaného. Chceme Vám ukázať ako to v našej obci vyzerá v číslach za posledné 3 roky so separáciou odpadu, nárastom komunálneho odpadu a doplatku obce za komunálne odpady vyprodukované občanmi. Prosím Vás, pozrite si, priložené tabuľky a skúste sa zamyslieť, či je vo Vašich silách urobiť niečo, aby sme viac separovali, menej likvidovali odpad na skládke komunálneho odpadu a v žiadnom prípade, aby odpad nekončil na nejakej nelegálnej skládke. Poplatok za komunálne odpady sme navýšili, lebo ako sami vidíte, nie je možné, aby taká malá obec ako sme my, doplácala na komunálne odpady. Radšej by sme tieto peniaze investovali rozumnejšie. Už v roku 2018 bol zvýšený poplatok za odvoz odpadu. V roku 2019 bude zvýšený poplatok za uloženie odpadu a od marca 2019 aj zákonný poplatok za uloženie odpadu, ktorý sa počíta podľa úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, t. j. čím viac separujeme, tým je poplatok nižší, ak si to obrátime, čim menej separujeme, poplatok je vyšší (najviac 17,00 EUR/tonu - zatiaľ). Začali sme nový rok a ja si dovolím obrátiť sa na Vás s prosbou, aby ste sa pokúsili viac separovať. Za separáty od Vás poplatky nevyberáme. Odovzdávate ich zadarmo, a tie sa ďalej zhodnocujú. Komunálny odpad končí na skládke uloženej na našej zemi, s dopadom na ďalšie generácie. Zadarmo zbierame: papier, plasty, sklo, kovy, pneumatiky z osobných áut, 2 x ročne elektroodpad, celoročne: batérie, baterky, akumulátory, žiarovky, použitý olej. Na zber jednotlivých druhov odpadov Vás vždy dostatočne vopred upozorníme, či už v zvozovom kalendári, alebo prostredníctvom miestneho rozhlasu i webového sídla obce.

 Tabuľka vyzbieraných odpadov uvedená v tonách

Druh odpadov 2016 2017 2018
zmesový komunálny odpad (TKO) 9,300 18,540 22,661
objemný odpad (VOO) 3,270 6,660 7,540
papier 1,060 1,230 1,419
plasty 0,860 1,020 1,649
sklo 1,050 1,180 1,171
kovy 0,110 0,010 0,061
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM) 0,000 0,090 0,208
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky (chladničky) 0,350 1,250 0,140
vyradené elektrické a elektronické zariadenia (malé spotrebiče) 0,250 0,760 0,559
vyradené elektrické a elektronické zariadenia (TV, PC) 0,260 0,490 0,314
pneumatiky     1,000

 

Tabuľka príjmov a výdavkov za komunálne odpady uvedená v EUR

  2016 2017 2018
Príjem poplatkov za komunálne odpady 1 743,00 1 851,52 1 982,10
Úhrada výdavkov za komunálne odpady 1 576,28 2 061,61 2 557,79

 

Tabuľka výšky poplatku za komunálne odpady uvedená v EUR

  2016 2017 2018 2019
Poplatok pre fyzické osoby 7,50 7,50 8,10 13,50
Poplatok za 1 žetón 2,50 2,50 2,70 4,50
Poplatok pre vlastníkov nehnuteľností, ktorí využívajú kontajnery pred OcÚ 14,00 14,00 15,00 30,00

 


 
 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

 • Obchodná verejná súťaž č. 1/2019

   O b e c   B o h u n i c e Bohunice č. 48, 935 05  Bohunice vyhlasuje   obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach č. 9 zo dňa 12.6.2019   1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: - obchodná budova vo

  13.6.2019 viac
 • Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019

  Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometri

  13.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Poverenie poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec - up

  12.6.2019 viac
 • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

  Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

  25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka