Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bohunice ako prípad hodný osobitného zreteľa č. 1/2019Vytlačiť
 

Obec Bohunice v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok parcelu C – KN číslo 2071/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, v k. ú. Bohunice, obec Bohunice, okr. Levice vytvorený Geometrickým plánom č. 28/2019 vyhotoveným Ing. Petrom Havlíkom dňa 27.3.2019, úradne overeného Okresným úradom Levice, katastrálny odbor dňa 28.3.2019 pod č. 257/2019 z parcely C – KN č. 2071/3 – zastavaná plocha a nádvorie.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúcej, na ktorom kupujúca plánuje umiestniť vodomernú šachtu, elektrickú prípojku a čističku, nakoľko pre úzky dvor pri jej dome to nie je možné. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Kupujúca bude: Zdenka Mázorová, bytom P. O. Hviezdoslava 613/7, 934 01  Levice.

Kúpna cena je stanovená na cenu 4,00 €/m2, celkom 228,00 €.

Zámer predaja pozemku bol schválený na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bohuniciach dňa 12.6.2019 uznesením č. 7. Náklady na vytýčenie hranice pozemku a vklad do katastra hradí kupujúca.

Lehoty zverejnenia zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

  • úradná tabuľa obce: od 13.6.2019 do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • webové sídlo obce www.bohunice-lv.sk: od 13.6.2019 do dňa konania zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

V Bohuniciach, 12.6.2019

 

Mgr. Vladimíra Rišková

        starostka obce

 


 
 

Kalendár zvozu odpadu

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

  • Oznámenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

    Obec Bohunice v súlade s § 4 ods. 6) zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Bohunice bola za rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 18,28 %.

    25.2.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka