Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania č. 38/2019Vytlačiť
 

Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

P. Peter Kvitkovský a p. Ľudmila Kvitkovská podali dňa 15.1.2019 na orgán ochrany prírody Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  8 ks stromov druh: smrek a 1 ks stromu druh: jedľa, ktoré rastú na parc. č. 31 - záhrady v k. ú. Bohunice, v zastavanom území obce.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Bohunice, č. 48, 935 05  Bohunice alebo elektronicky na adresu: podatelna@bohunice-lv.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. Účastníkom konania je len osoba alebo subjekt v zmysle § 82 ods. 3) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.


 
 

Rozhodnutie - verejná vyhláška Č. OU-LV-PLO-2019/002314-2Vytlačiť
 

     Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva (ďalej len OU-LV-PLO) v zmysle § 3 odsek 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 74 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poľovníctve) vykonáva štátnu správu na úseku poľovníctva, v zmysle § 13 ods. 5 zákona o poľovníctve

poveruje

     Poľovnícku organizáciu Poľovnícke združenie Teplá Voda so sídlom Hrnčiarska 13, 935 05  Pukanec, IČO: 36098744 vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa §  24 ods. 1 a § 26 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec o výmere 820,20 ha, uznaného rozhodnutím Okresného úradu Levice č. 98/00150 zo dňa 27.2.1998, v čase od vydania rozhodnutia najviac na jeden rok a zaniká dňom evidencie zmluvy alebo zmluvy vlastníkov a vymenovaním poľovníckeho hospodára.

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní OU-LV-PLO vylučuje odkladný účinok o odvolaní z dôvodu možného vzniku škôd na poľovnej zveri ako aj na poľnohospodárskych a lesných kultúrach.

Odôvodnenie

     Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor v záujme ochrany poľovníctva ako aj v záujme znižovania škôd poľovnou zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach v poľovnom revíri Teplá voda Pukanec, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

     Poverená poľovnícka organizácia Poľovnícke združenie Teplá Voda so sídlom Hrnčiarska 13, 935 05  Pukanec, IČO: 36098744 s takýmto poverením súhlasí čo vyjadrila listom zo dňa 3.10.2018.

     Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že nie všetci možní účastníci konania sú konajúcemu orgánu známi. Z tohto dôvodu použije OU-LV-PLO na doručenie tejto písomnosti aj verejnú vyhlášku v zmysle § 26 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 79 odsek 3 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom doručenie sa vykoná v súlade s § 26 odsek 2 zákona číslo 71/1977 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli OU-LV-PLO. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. OU-LV-PLO súčasne zverejní túto písomnosť i iným spôsobom v mieste obvyklým a to v obci podľa dotknutého katastrálneho územia.

     Z týchto dôvodov OU-LV-PLO žiada dotknuté obce o zverejnenie predmetnej písomnosti spôsobom v mieste obvyklým a následne o zaslanie potvrdenia o zverejnení tohto oznámenia.

Poučenie

     Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší úrad.

     Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa v zmysle § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. nemožno odvolať.

 

Ing. Miloš Mrkvica

vedúci odboru

 

Doručuje sa:

1. Obec Pukanec - Obecný úrad 11, 935 05 Pukanec - verejná vyhláška

2. Obec Uhliská - Obecný úrad 104, 935 05 Pukanec - verejná vyhláška

3. Obec Bohunice - Obecný úrad 48, 935 05 Bohunice - verejná vyhláška

4. Obec Devičany - Obecný úrad 75, 935 04 Devičany - verejná vyhláška

 

 

 

 

 

Súbor na stiahnutie Rozhodnutie.pdf Rozhodnutie.pdf (774.6 kB)

 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

  • Oznámenie o začatí správneho konania č. 38/2019

    Podľa § 82 odsek 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás Obec Bohunice , ktorá vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírod

    17.1.2019 viac
  • Rozhodnutie - verejná vyhláška Č. OU-LV-PLO-2019/002314-2

         Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, ktorý je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva (ďalej len OU-LV-PLO) v zmysle § 3 odsek 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ust. § 74 zákona číslo 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a dop

    16.1.2019 viac
webygroup
ÚvodÚvodná stránka